Bài viết về sản phẩm của PNC Healthycare trên Báo Thị Trường và Thương Hiệu “Sản phẩm đạt Huy Chương Vàng vì sức khoẻ cộng đồng năm 2022”

Sản phẩm đạt Huy Chương Vàng vì sức khoẻ cộng đồng năm 2022